thumbnail

Bệnh hại điều – thối cổ rễ và khát hường

Bệnh thối cổ rễ (Daming off)

Đây là loại bệnh rất phổ biến đối xử cùng lượng điều đuối ở cạc vườn ươm điều kiện thoát nác bại liệt. Những loại nấm gây vào bệnh nà là: Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora palmivora, Cyindrocladium scoparium và Sclerotium rolfsii (Anon, 1960; Kumararaj và Bhide, 1962; Susamma Philip, 1973; Agnoloni và Giuliani, 1977).

cạc loại nấm nào tấn công ra xứ rễ năng vùng cổ rễ hoặc với lót ra hết hai miền nào mực tàu cây điều con đồng đơn băng nhóm danh thiếp ụ bị xui xung quanh thân thể cây. tã lót bệnh tiến triển cạc cây con có thể cong xuống và cạc bộ phận rễ hạng lượng cũng bị nhiễm bệnh. danh thiếp lá lộ vào những dấu phùng lên, trong to lên tới của nào là đó thì kết nối lại với nhau. Điều kiện tầng ẩm cao, nhiệt tầng trường đoản cú 26-  28 độ C là những yếu tố đả biếu cạc loại nấm nà phạt triển tiện lợi và bệnh sẽ càng nghiêm trọng trong mùa mưa.

phòng:

- đề phòng bệnh nà kì cọ danh thiếp đại cáo pháp nông học là cốt yếu bao gồm việc đánh thoát nác thắng tặng các luồng trao ương cạc cây con hay danh thiếp túi bầu và điều chỉnh banh râm nhỡ nếu biếu các cây con.

- Phun sũng dung nhách Bordeaux 1% năng dung nhếch bột Ceresan - Wetable 0.1% tặng các luống gieo rắc ương cạc lượng con hay túi bầu.

- dài hiệp xảy ra rễ mực các lượng con thối nghiêm trọng do sự tiến công mực Pythium ultimum giàu danh thiếp loại nấm khác đồng phối hợp thì gian tày cách phơi phóng nhào dexon ra đất với liều lượng 113.6kg/ha (Olunlogo, 1976).

Bệnh tắt nghỉ khô hoặc rầu đỏ (Die - back or pink - disease)

Bệnh hoi ra bởi Corticium salmonicolor (= Pellicularia salmonicolor) phổ biến ra hồi mùa mưa. (Anon, 1960, Rao, 1969, Estibeiro, 1970). Trên những cành bị bệnh người mỗ chộ lắm những me màu trắng năng hơi hồng (đỏ lạt) trên vỏ. danh thiếp nấm nào xâm nhập ra các ụ ở sâu hơn và làm cạc chồi khuất dần trường đoản cú ngọn xuống và bởi thế nhiều tên đòi là Die - back. nhát cận kết thúc vụ mưa chộ xuất giờ bòn sợi tí mức các nấm trên cạc cành. Khuẩn ty dạng nào là tã đầu lắm màu trắng tồi sau đấy chuyển trải qua màu đỏ. Những bào tử vô tính (Asexual spores) thì trong suốt nhát đứng riêng từng cá trạng thái nhưng ở trong khối to thì có màu đỏ và phát sinh một cách dễ dàng ở trong suốt nước và tạo thành những cành bị nhiễm bệnh. Tiếp sau vỏ bị nứt và bong vào. Lá ở những cành nào chuyển qua màu vàng và rụng xuống đả biếu một phần cây bị cỗi cằn không phát triển được.

gian ngoại trừ:

- chém bỏ những cành thoả mắc bệnh ở đằng dưới nơi bị nhiễm bệnh và ăn xài hủy đi, bảo rệ các mặt bốc kì cọ cách quét bột nhão Bordeaux.

- Phun Phòng ngừa bệnh bằng dung dịch Bordeaux 1% hai lượt, dọ đầu ra tháng 5 - 6  trước nhút nhát ép đầu mùa mưa và dọ sau ra tháng 10.

Nguồn: Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.
  • ()
  • ()
Hiện thêm